MENY ForsidenTreffer
T.I.A.- Infoside
() Bli Medlem
Medlems fordeler
Kontakt T.I.A.
T.I.A. Magazine PDF
Vedtekter T.I.A. Norge
Brev til myndigheter
VĂ¥re sponsorer
Vedtekter T.I.A. Norge


VEDTEKTER T.I.A. NORGE

 

 

Navn: TIA Norge

Motto: En for alle, alle for en.

Pkt. 1) Emblemet er ensartet, og er det offisielle merke utad. Kun dette skal brukes.
Kopiering er ikke tillatt.

Pkt. 2) T.I.A. Norge er en landsomfattende uavhengig organisasjon som har til formål å
samle alle innen transport, sjåfører på lette/tunge kjøretøy, truck/maskinførere i en
sterk organisasjon. Alle som har interesse for, eller jobber innen transport, er
berettiget til medlemskap i organisasjonen.
Medlemmene har krav på den informasjon styret finner formålstjenelig.
Innmelding skjer til T.I.A. Norges kasserer.

Pkt. 3) T.I.A. Norge arbeider for å fremme medlemmenes interesser på best mulig måte
ovenfor arbeidsgiver og myndigheter, samt styrking av samarbeidet med
myndighetene, bl.a. bedring av trafikksikkerheten og øvrige inntresseparter.
Likeledes å ha et godt samarbeid med andre organisasjoner med samme mål.

Pkt. 4) Medlemmene må akseptere de til enhver tid gjeldene vedtekter og bidra til at
T.I.A. Norge skal bli en sterk organisasjon.
Medlemmer som bevisst motarbeider organisasjonen, eller som ved sin opptreden
kan skade organisasjonen, kan ekskluderes av styret. Styrets avgjørelse er
endelig. Et ekskludert medlem kan søke om medlemskap igjen etter 1 – ett år.

Pkt. 5) Kontingenten for kommende år fastsettes av årsmøtet og forfaller til betaling 31.
Januar. Kontingenten følger kalenderåret. Nye medlemmer får medlemskap fra
innbetalingsdatoen. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen fristen,
vil bli strøket fra medlemsregisteret, med mindre det ikke er søkt styret om
betalingsutsettelse. Ved langvarig sykdom, arbeidsledighet, militærtjeneste,
pensjonering og lignende uten inntekt, kan det søkes om frimedlemskap for et år
av gangen.

Pkt. 6) T.I.A. Norges organisasjon er bygget opp av medlemmene, styret og årsmøtet.
Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og kommer sammen hvert år innen utgangen av
august.
Tid og sted for avholdelse av årsmøtet bestemmes av styret senest 6 – seks
uker i forkant. Medlemmene skal da informeres om dette, samt frist for
innsendelse av saker / forslag. Styret innkaller til årsmøtet.

 Pkt. 7) Forslag til saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 3 – tre uker før
årsmøtet. Styret behandler forslagene, og alle forslag / saker samt styrets års-
rapport vedlegges sakslisten og deles ut til samtlige deltagende medlemmer på
årsmøtet. Fullstendig saksliste skal inneholde: Dagsorden, styres årsberetning,
årsregnskap, samt årsbudsjett.

Pkt. 8) Årsmøtet behandler:
Kontroll av antall stemmeberettigede på årsmøtet opp mot medlemsregister.
Valg av møteleder samt referent. Valg av to valg/protokollkontrollører.
Disse skal godkjenne valget og skal også underskrive protokollen.
Årsberetning for perioden. Årsregnskap. Budsjett for neste periode.
Innkomne forslag/ saker med styrets innstilinger. Valg av representanter til styret.
Valg av representanter til valgkomiteer.

Pkt. 9) Innkommende forslag og valgresultater antas vedtatt med 51% flertall. Ved
stemmelikhet anses forslag som forkastet. Forslaget kan tas opp igjen på neste
årsmøte. Formann har ikke dobbeltstemme på årsmøtet. Benkeforslag godtas
kun ved valg. Vedtektene kan kun endres av årsmøtet og da med 2/3 flertall.

Pkt. 10) Styremedlemmene velges for 2 – to år av gangen. For å få kontinuitet i styret,
trer vekselvis 3 – tre styremedlemmer ut det ene året, og 4 – fire av styre-
medlemmene går ut året etter, hvis da ikke de enkelte styremedlemmene stiller
til gjenvalg. Ved første valg går for eksempel formann, kasserer og et styre-
medlem ut, og ved neste valg går for eksempel nestformann, sekretær og 2 – to
styremedlemmer ut. Varamenn velges for 1 – et år av gangen.
Medlemmer med 6 – seks måneders medlemskap kan stille til valg.

Pkt. 11) Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet. Medlemmer og styret kan foreslå
utnevnelse for årsmøtet. Æresmedlemmene må ha gjort noe ekstraordinert for
TIA eller for transportbransjen for øvrig for å være kvalifiserte.

Pkt. 12) Ekstraordinært årsmøte. Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte når styret
krever det. Møtet kan innkalles på 2 – to ukers varsel. Det kan kun behandles den/ de
saker som ligger til grunn for innkallelsen. Ekstraordinært årsmøte gjennom-
føres for øvrig som ordinært årsmøte.
.

Pkt. 13) Valgkomiteen velges på årsmøtet blant forslag fra styret og medlemmene.
Komiteens oppgaver er å finne riktige personer til de valg som skal foretas og
legge disse frem for årsmøtet. De forespurte kandidater skal være forespurt og
villige til å stille til valg. En valgkomité som ikke fungerer skal oppløses av styret
og erstattes av andre personer omgående.

Pkt. 14) Styret består av formann, nestformann, kasserer, sekretær, 3 – tre styre-
medlemmer samt 2-to
varamenn.
Styret bør møtes minst 4 – fire ganger årlig, eller så ofte det er nødvendig med
hensyn til arbeidsmengden. Eventuelt kan telefon / datamøter benyttes.
Styrets formann innkaller til møter i samarbeid med sekretæren og leder styre-
møtene. Det er utarbeidet instruks for samtlige styreverv i T.I.A. Den skal
gjennomgås på konstituerende styremøte etter årsmøtet.
Dersom noen av styrets medlemmer unnlater å møte på styremøter uten gyldig
grunn 3 – tre påfølgende ganger, kan vedkommende bli utelukket fra styret.
Styret vil arbeide for å løse ev. problemer medlemmene måtte få ang. jobb, det
være seg å formidle kontakt med advokat, regnskapskontor, overfor
myndigheter og lignende.

Informasjon

Styrets medlemmer er pålagt en taushetsplikt, hva gjelder styrets arbeid, der
hvor det angår saker med det enkelte medlems personvern. Taushetsplikten kan oppheves der det kan skade
en eventuell politietterforskning å holde på opplysninger. I organisasjonens øvrige arbeid som angår alle
medlemmene har styret informasjonsplikt. Denne informasjonen kan gis enten
via mail, TIA Magazinet,
hjemmesiden eller brev.

Formannen skal delegere oppgaver til de øvrige i styret der det er
hensiktsmessig. Formannen fungerer også som koordinator og skal holdes
orientert om hva de øvrige styremedlemmene har foretatt seg i de respektive
saker de er pålagt å ta seg av, og deretter orientere resten av styret om saker
som pågår. Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet på styremøter,
men ikke på årsmøtet.

Nestformann er formannens varamann, når denne er forhindret fra å være
tilstede. For øvrig kan ethvert styremedlem velges som møteleder.
Sekretæren velges av styret, men behøver ikke å være medlem av dette eller
organisasjonen, men har da ikke stemmerett. Han / hun fører protokoll over
styremøte og årsmøte, samt innkalling til medlemsmøter og arrangementer.
Det skal føres brevjournal av enten sekretær eller den som sender/mottar
T.I.A.`s Post. All post skal deretter arkiveres. Det bør tas kopi av ev. elektronisk
post (E-mail). Det skal føres en oppdatert medlemsliste i samarbeid med T.I.A.`s
medlemskasserer.

Kasserer velges av styret, og må ha en minimumskjennskap til
regnskapsførsel. Han /hun skal ha korrekt orden på T.I.A.`s økonomi,
og må til enhver tid kunne svare på spørsmål fra medlemmer/styre om
organisasjonens økonomiske stilling. Samt legge frem åreresultat regnskap til
årsmøtet. Dette skal være gjennomgått og godkjent av revisor.
Kassereren skal føre løpende kassadagbok over alle inn og utbetalinger og føre
et balanseregnskap. Han/hun har prokura ved utbetalinger ifølge styrevedtak.
Skal også registrere nye medlemmer, sende ut kontingentgiroer, samt T.I.A. merker.

Pkt. 15) TIA Magazinet
Redaktør har det overordnede ansvar for å få TIA Magazinet ut til medlemmene i henhold til oppsatt utgivelsesplan,
for tiden minst 1- en gang pr. år. Redaktøren bestemmer hvilket stoff som skal være med i utgivelsene,
men alle medlemmer oppfordres til å bidra med stoff som kan ha relevans og interesse for medlemsmassen.

Pkt. 16) Oppløsning av T.I.A. Norge
Forslag til oppløsning må behandles på årsmøte / ekstraordinert årsmøte.
Samtlige fremmøtte medlemmer har stemmerett og det kreves 2/3 flertall.
Eventuelle overskytende midler ved oppløsning, disponeres etter vedtak som
fattes på samme årsmøte/ ekstraordinere årsmøte.

Pkt. 17) Når organisasjonen kommer opp i et så høyt medlemstall at det er formålstjenlig
med oppdeling av medlemsmassen i avdelinger/regioner, må dette tas opp på årsmøtet.
Den organisasjonsmessige oppbyggingen av disse skal være lik
nåværende organisasjon T.I.A.`s vedtekter må da oppdateres.